Skip to main content

Zelené podujatie

Čo znamená logo Zelené podujatie?

Zelené podujatia predstavujú návod na nové premyslenie spôsobu organizácie a realizácie kultúrnych podujatí Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Všíma si hlavne zníženie množstva odpadu, ktoré po podujatí zostáva a mieru nutnosti celkovej výroby predmetov a artefaktov (pútače, tlačoviny, vecné odmeny, upomienkové predmety). Nasledujúce body sú pre nás záväzkami, ktoré chceme dodržiavať pri organizovaní a realizácii podujatí pre verejnosť. Ak nájdete na našom podujatí logo Zelené podujatie, znamená to, že toto podujatie sa bude riadiť nižšie uvedenými bodmi.

A prečo vlastne?

Radi by sme robili dobré kultúrne podujatia a radi by sme boli, aby niesli dobrý príklad zodpovedného prístupu k svetu, k životnému prostrediu a k výzvam klimatickej krízy. Kultúra nie je len hudba, tanec a obrazy, je to omnoho viac - spôsob spoločného vedenia života a dokument vlastného porozumenia svetu. Veríme, že podujatia svojou podobou vedia poskytovať dobrý príklad, ako o niečo zodpovednejšie pristupovať k spotrebe a narábaniu s odpadmi aj v bežnom živote. Naše podujatia sú často určené deťom a práve pre ne vedia byť aj v tomto smere ukážkou dobrej praxe. Organizovanie podujatí nijak nevybočuje mimo ostatné činnosti: to, čo v minulosti bolo samozrejmosťou, ktorá uľahčuje život (nech je príkladom samozrejmé používanie obyčajného igelitového vrecka), sa dnes ukazuje ako záťaž pre životné prostredie, ktorá si pýta prehodnotenie a zmenu zaužívanej praxe.

Čo nové prináša Zelené podujatie?

Máme pred očami obraz minulých podujatí, pri ktorých bolo samozrejmé účastníkom odovzdávanie množstva upomienkových predmetov (často pochybnej kvality), výroba rozsiahlych tlačených bulletinov a jednorazových veľkoformátových pútačov. Rovnako tak máme pred očami podujatia, po ktorých akoby samozrejme zostávajú plné vrecia obalov z občerstvenia a nápojov. Robiť podujatia týmto spôsobom bolo asi organizačne jednoduchšie a asi aj naoko efektnejšie, ale predovšetkým sa robili v režime samozrejmosti a bežnosti (“veď takto sa to predsa robí”). Radi by sme ale priniesli v tomto smere dobrú zmenu. Najlepší odpad je, prirodzene, ten, ktorý nevznikne, ale platí to rovnako aj pre množstvo jednorázových predmetov a tlačovín, ktoré sa bežne používajú pri kultúrnych podujatiach. Veríme, že je čas sa pýtať na ich opodstatnenosť a hľadať pre ne zmysluplné alternatívy a rovnako tak veríme, že podujatia sa dnes dajú robiť inak, stále kvalitne a s pridanou hodnotu zodpovednosti a udržateľnosti.

A dá sa to?

Príkladom pre nás sú dnes úspešne zabehnuté bezobalové a zerowaste iniciatívy, ktoré ponúkajú návody na fungovanie nielen pre domácnosti, ale aj pre firmy a organizácie (napr. zerowasters.cz). Veľmi by sme sa chceli vyhnúť, aby sa naše podujatia len viezli na povrchnom trende zelených iniciatív, ktoré k reálne zodpovednej praxi majú na míle ďaleko. Sme si plne vedomí svojich limitov, ktoré nám kladie naša práca (a nech je príkladom nutnosť dopravy účastníkov a vystupujúcich na našich súťažiach). Zároveň ale veríme, že nasledujúce body sú nutným ale uskutočniteľným minimom k zodpovednej spotrebe a prístupu. Nižšie uvedené body sme si úspešne odskúšali na našich predošlých podujatiach, takže, áno, dá sa to. Zelené podujatia tak ponúkajú nový pohľad a hlavne nádej, že zabehnuté veci sa dajú robiť inak a robiť dobre.

Protokol Zeleného podujatia:

Odpad a recyklácia:

 • jasné a zreteľné oddelenie a označenie nádob na rôzne typy odpadov
 • zreteľné označenie nádob na zálohované obaly na nápoje
 • umiestnenie na zrozumiteľných a dostupných miestach, ktoré nerušia priestor podujatia, ale zároveň sú ľahko a rýchlo k dispozícii
 • zabezpečenie odvozu a spracovania vytriedeného odpadu
 • vrátenie zálohovaných fliaš, plechoviek a obalov

Občerstvenie, jedlo a nápoje:

 • čo najmenej obalov z jedla a nápojov, ideálne žiadne obaly alebo obaly s obnoviteľných a recyklovateľných materiálov
 • občerstvenie a stravovanie najlepšie cez bufetový systém (jedlo aj nápoje) alebo v hromadných stravovacích zariadeniach
 • používanie vratných nádob a pohárov
 • používanie jednorazových nádob a pohárov len z obnoviteľných materiálov (papier, sklo, iné biodegradabilné a kompostovateľné materiály) minimalizácia potravinového odpadu, objednávať potraviny len v bezpečne využiteľnom množstve

Propagácia a tlačoviny:

 • favorizovať digitálne prostriedky pred tlačovými
 • tlačoviny v len čo najnutnejšie miere a celkovom rozsahu
 • vyhýbať sa výrobe jednorazových pútačov a bannerov, ktoré slúžia len časovo obmedzenej propagácií (napr. pútače s presným dátumom)
 • tlač na recyklovaný papier, prípadne tlač na papier s certifikátom FSC

Upomienkové predmety, darčeky a ceny:

 • favorizovať poukážky pred samotnými predmetmi
 • favorizovať lokálne výrobky od miestnych remeselníkov
 • kvalita nad kvantitou: favorizovať naozaj hodnotné ceny a upomienkové predmety
 • ceny a upomienkové predmety najlepšie z kvalitných, organických, biodegradabilných alebo kompostovateľných materiálov
top