Skip to main content

divadlo a slovo

organizujeme súťaže v oblasti divadla a umeleckého prednesu poézie a prózy
stretnutiami a inštruktážami pomáhame súťažiacim na ceste za úspechom

hlavné poslanie oblasti divadlo a slovo

Oravské kultúrne stredisko pravidelne organizuje regionálne postupové súťaže v oblasti divadla a umeleckého slova. V oblasti divadla rozlišujeme tri rôzne súťaže, podľa veku divadelných hercov pod spoločným názvom Oravské divadelné dni. Detská dramatická tvorivosť je postupová súťaž určená deťom do 15 rokov a na Orave ju poznáme ako súťaž pre deti O erb mesta Dolný Kubín. Druhou postupovou súťažou je súťaž amatérskeho divadla mladých a súťaž amatérskeho divadla dospelých, ktoré sú verejnosti známe predovšetkým pod názvom ochotnícke divadlá dospelých a organizujú sa hlavne v obciach. Súťaže organizujeme pravidelne každý rok.

Okrem divadelných súťaží pripravujeme aj ďalšie postupové súťaže, napríklad v umeleckom prednese poézie a prózy. Oravské kultúrne stredisko zastrešuje región Orava a to okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, súťaží sa v umeleckom prednese poézie a prózy v IV. a V. vekovej kategórii. Do tejto súťaže sme zaradili aj prehliadku v prednese detských recitačných kolektívov v  III. vekovej kategórii. Z pohľadu organizovania súťaží oslovujeme najprv okresy v našej pôsobnosti a z nich pozývame tých súťažiacich, ktorí boli v rámci svojho okresu najúspešnejší a boli vybraní príslušnou odbornou porotou do vyššieho kola. Pred ďalšími súťažami robíme pre súťažiacich inštruktážne stretnutia. Navštevujeme ich, dávame im poradenskú činnosť. Pri tomto poradenstve spolupracujeme aj s odbornými lektormi. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú následne prizvaní aj do odborných porôt na jednotlivé súťaže. O to viac nás teší, keď sú naše súbory pozvané na účinkovanie v slovenských, ale aj v celosvetových festivaloch detskej dramatickej tvorivosti, ako napríklad úspešný detský divadelný súbor Prvosienky zo Zákamenného, ktorý vedie zanietená vedúca a učiteľka Zuzana Demková. Uvedomujeme si, že naša práca má svoje opodstatnenie, čo je tiež motiváciou do ďalšieho smerovania v tejto oblasti.

detský divadelný súbor ÚSMEV z Babína

letné tvorivé stretnutia

Čo sa týka súťaží, pri najmladšej kategórii spolupracujeme v prevažnej miere so základnými školami. Divadelné súbory aj žiaci v oblasti umeleckého prednesu pracujú práve v školách, pod vedením učiteliek, vychovávateliek a podobne. Spolupracujeme so základnými umeleckými školami, s centrami voľného času v regióne. Počas príprav na súťaže organizujeme pre deti aj ich vedúcich rôzne tvorivé stretnutia. Pokiaľ nám to situácia umožňuje, sú to väčšinou víkendové alebo aj viacdňové pobyty. Realizujeme ich väčšinou v lete vo forme sústredení, na ktorých pracujú deti spolu so svojimi vedúcimi a pozvanými lektormi. Deti sa tu zdokonaľujú v rôznych zručnostiach v oblasti prednesu aj divadla. U detí sa tešia veľkému záujmu.

Pre tieto stretnutia sa vopred formou spoločného výberu a diskusie dohodne konkrétna téma a práve táto forma má medzi účastníkmi veľmi dobrý ohlas. Deti sa tešia na vybranú tému, tešia sa na spoločné stretnutia a keďže sú tieto sústredenia pobytové, deti popri práci v kolektíve vnímajú túto formu vzdelávania aj ako oddychový letný tábor. Výstupom zo stretnutí sú často veľmi zaujímavé výstupy, naštudované krátke divadelné príbehy v ich podaní. Tvorivé stretnutia sú počas posledného dňa pobytu ukončené slávnostným záverečným vystúpením, kde jednotlivé skupinky odohrajú to čo spoločne vytvorili nielen všetkým účastníkom, lektorom, ale aj pozvaným rodičom.

detský divadelný súbor DOBROZVÍŤAZÍ

výnimočné súťaže s dlhoročnou tradíciou

Súťaž v detskej dramatickej tvorivosti s názvom O erb mesta Dolný Kubín, ktorú pravidelne organizujeme od roku 1982 je jednou z tých dlhoročne prebiehajúcich súťaží, na ktorú sme právom hrdí. Dolný Kubín je tiež celoslovensky známy postupovou súťažnou prehliadkou v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov - Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa organizuje už v roku 1954. Národné osvetové centrum je odborným garantom tejto súťaže a organizátorom Mesto Dolný Kubín a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Oravské kultúrne stredisko je spoluorganizátorom tohto podujatia a zároveň organizačne pripravuje regionálne postupové kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Ďalšou z tradičných súťaží je regionálna postupová súťaž mladých moderátorov s názvom Oravský mikrofón a najúspešnejší súťažiaci postupujú ďalej priamo na krajskú postupovú súťaž Sárová Bystrica, ktorú organizuje Mesto Žilina a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Organizujeme ju od roku 2002.

Podujatiami napomáhame k uchovávaniu tradičných hodnôt oravskej kultúry. Morálne ocenenie od ľudí, ktoré od ľudí dostávame je veľmi povzbudzujúce do ďalšej práce.

divadlo a slovo a plány do budúcnosti

Do budúcnosti by som si veľmi želala viac rozvinúť tvorivé dielne z oblasti detskej dramatickej tvorivosti, umeleckého prednesu poézie a prózy, scénického čítania, literatúry, mladých moderátorov a rétoriky, ponúknuť ich čo najširšiemu počtu záujemcov rôznych vekových skupín, ale aj pre hendikepované deti. Výstupmi týchto dielní by mohli byť prezentácie z jednotlivých oblastí, ako je divadlo, prednes, literatúra, alebo aj práca so slovom.

Bc. Mária Janotíková
manažérka oblasti činností
umelecký prednes, literatúra

„Naša práca je vtedy dobre vydarená, keď naše súbory postúpia čo najvyššie, do toho najvyššieho kola a reprezentujú Oravu nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európy, či na svetových súťažiach a prehliadkach.“

Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko

Mgr. Radka Hadová

divadlo a hudba, marketing

top